Eventis permet que altres webs mostrin part del contingut del nostre web.
Això s’aconsegueix mitjançant un iframe.

Què és un iframe i com funciona?

Un iframe és un document HTML que està incrustat dins d’un altre web, de forma que es pot mostrar el contingut d’un web en un altre.

Per utilitzar-lo, simplement s’ha d’inserir un codi HTML en el web on volem que es mostri part del nostre eventis:
<iframe frameborder="0" height="700px" scrolling="yes" src="https://elteudomini/es/escenarios.html?iframe=1&blank=1" width="100%">
</iframe>

Podem utilitzar qualsevol URL del nostre web (Eventis) i simplement hi hem d’afegir els paràmetres ?iframe=1&blank=1 per tal que es mostrin en un format adequat al web on hi volem mostrar el contingut.

Paràmetres
  • SRC és l’adreça web de la pàgina del nostre eventis que volem que es vegi en una segona web.
    En el cas de l’exemple, mostrarem una part de la programació del festival.
  • iframe=1, mostra el contingut de la URL en format iframe (sense menús, capçaleres, peus de pàgina…).Exemple d' iframe
  • blank=1, força que tots els links de dins del frame s’obrin en una altra finestra del navegador. (per evitar navegació dins de l’iframe)
    Valors possibles: 0 i 1
  • Els paràmetres frameborder="0" height="700px" scrolling="yes" són paràmetres html que ens permeten amagar el marc de l’iframe, indicar-ne l’alçada i permetre la barra d’scroll, respectivament.

 

Exemple d’ús

Si el nostre eventis és el d’una àrea de cultura d’un ajuntament podem indicar al web principal del consistori que extregui parts del nostre web mitjançant un iframe.